Verkocht

Rokin 128 A-E Amsterdam

Omschrijving

GEHEEL MONUMENTAAL PAND op EIGEN GROND aan het ROKIN in Amsterdam. Vijf bouwlagen, bestaande uit een horecaruimte op de begane grond en eerste verdieping, en drie zelfstandig toegankelijke bovenwoningen op de tweede tot en met de vijfde (kap) verdieping. GESPLITST en in VERHUURDE STAAT.

De bedrijfsruimte heeft bestemming horeca categorie 4. De drie woningen beschikken over een ruim balkon aan de achterzijde. Aan de voorzijde zicht op het water en daarachter het Allard Pierson museum.

OMVANG
Het pand is gesplitst in vier appartementsrechten. Appartementsrecht 1 omvat de bedrijfsruimte welke bestaat uit twee adressen (Rokin 128 A en B), van gezamenlijk ca 150 m2 VVO. De andere drie appartementsrechten omvatten de drie bovenwoningen van ca 50 m2 GBO per woning.

PLATTEGRONDEN
De maatvoering en de indeling van de plattegronden zijn indicatief. Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

HUUR EN GEBRUIK
De bedrijfsruimte en woningen zijn allen verhuurd. De woning op de 2e etage (Rokin 128C) is als enige in het sociale segment verhuurd. De huurster is op leeftijd (85 jaar) en woont voornamelijk in het buitenland.

KERNGEGEVENS
Gesplitst en in verhuurde staat.
Totaal VVO bedrijfsruimte Circa 150 m2, geen NEN 2580 opgemaakt
Totaal GBO woningen 151 m2, volgens meetstaten in bijlage
Bestemming Centrum -1 met functieaanduiding
Bouwjaar 1804
Splitsing in appartementsrechten 2012
Bijzonderheden Rijksmonument
Fundering Vernieuwd
Totale kale huur p.j. bedrijfsruimte € 91.710,- (peildatum okt 2021)
Totale kale huur p.j. woningen € 43.453,32 (peildatum okt 2021)
Totaal waarborgsommen € 5.700,- (peildatum okt 2021)

KADASTRAAL
Gemeente Amsterdam, sectie F, nummer 7897, appartementsrechtindex 1, 2, 3 en 4. Groot een are en negen centiare, welk gebouw is aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

BESTEMMINGSPLAN
De publiekrechtelijke bestemming is Centrum -1, met functieaanduiding specifieke vorm van centrum – horeca van categorie 4 toegestaan in de tweede bouwlaag. Hier is o.a. toegestaan wonen, kantoren (met in achtneming van het bepaalde in artikel 3.5.1), detailhandel (met inachtneming van het bepaalde in artikel 35.1) en horeca categorie 4 (in de tweede bouwlaag).

DATAROOM
Wij hebben voor deze verkoop een dataroom samengesteld die, na ondertekening van de geheimhoudings-clausule, beschikbaar is. In de dataroom zijn o.a. beschikbaar;
– Foto’s
– Kadastrale informatie
– BAG viewer
– WOZ
– Energie labels
– Huurinformatie
– Meetrapporten
– Overige objectinformatie

BENADEREN VAN HUURDERS
Verkoper vraagt expliciet om de huurders niet te benaderen. Bij constatering kunnen potentiële kopers uitgesloten worden.

VERKOOPPROCES
De verkoop zal plaatsvinden door een notariële inschrijving bij notariskantoor Buma Algera Notariaat. Dit houdt in dat alle gegadigden worden uitgenodigd om op uiterlijk vrijdag 26 november om 13:00 uur een eenmalig uiterst voorstel in te dienen.

NOTARISKEUZE EN KOOPAKTE
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke notariële beroepsorganisatie, ring Amsterdam, door notariskantoor Buma Algera Notariaat, de heer mr. A. Buma. Er wordt kosten koper verkocht, met uitzondering van de notariskosten.

De kosten van het notarieel honorarium met betrekking tot de koopovereenkomst en de leveringsakte worden door de verkoper gedragen. De overige kosten o.a. de overdrachtsbelasting komen voor rekening van koper. De overdrachtsbelasting bedraagt 8%.

UITBRENGEN VAN BIEDINGEN
Biedingen kunnen zowel schriftelijk als digitaal worden uitgebracht aan:

Buma Algera Notariaat B.V.
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
correspondentie-adres: postbus 75451
1070 AL Amsterdam
tel.nr.: 020-3058922
fax.nr.: 020-3058933
e-mail: bert.buma@banotariaat.nl
website: www.banotariaat.nl

De eigendomsoverdracht vindt plaats op uiterlijk 31 december 2021 of zoveel eerder als partijen overeenkomen.

Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn.

Biedingen met voorbehoud financiering worden niet in behandeling genomen.

Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax en/of email) zijn ontvangen, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel kamer van koophandel waaruit de procuratie en tekenbevoegdheid van de bieder blijkt.

De bieding dient ondertekend te zijn door de daartoe bevoegde persoon.

Door het uitbrengen van een bieding verklaart een bieder met de onderhavige verkoopvoorwaarden en de online projectinformatie, respectievelijk met de voorwaarden/condities als vermeld in de bijgevoegde concept model koopovereenkomst bekend te zijn en zich daaraan onvoorwaardelijk te verbinden.

De koopovereenkomst ingevolge de onderhavige verkoop komt tot stand door gunning door verkoper.

De inschrijvingstermijn eindigt vrijdag 26 november 2021 om 13:00.

Op een niet-openbare bijeenkomst, binnen 7 dagen na 26 november, welke ten kantore van de notaris plaatsvindt, worden de biedingen beoordeeld en wordt er door verkoper wel of niet overgegaan tot gunning.

Van het verhandelde in de voormelde bijeenkomst wordt – uitsluitend ten behoeve van verkoper – een notarieel proces-verbaal opgemaakt, waaraan alle schriftelijke biedingen worden gehecht. Een bieder kan van de notaris een uittreksel krijgen van het proces-verbaal voor zover het zijn bod betreft.

Na gunning verplicht de desbetreffende koper zich onverwijld, doch uiterlijk binnen 7 dagen na gunning de schriftelijke koopovereenkomst te tekenen.

Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden, geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding zulks in de vorm van een beëdigd of gecertificeerde makelaar.
Indien hiertoe door de aspirant-koper wordt besloten, dient deze aan verkopende makelaar naar genoegen aan te tonen dat het onderliggend voorstel voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld een contract met of afgifte van een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend financiële instelling of adviseur.

De verkoper en diens makelaar zullen aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. Verkoper heeft de woningen nimmer bewoont en is niet bekend met de staat van de panden. Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoeksplicht als zodanig. De aspirant-koper dient zelf de voor koop gangbare informatiebronnen te raadplegen.

Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) antwoordt met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het door aspirant-koper uitgebracht voorstel, doch uiterlijk tot 10 december 2021.

BOD
Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn en moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro’s. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag is ongeldig. Elke bieder blijft aan zijn bod, ook is dat niet het hoogste, gebonden totdat de verkoper gunt aan een ander, of vaststaat dat niet wordt gegund of de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan, is verstreken zonder dat is gegund, of de verkoop bij inschrijving wordt afgelast. De koop zal worden aangegaan onder de bepalingen en condities als opgenomen in het model koopcontract van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam voor zover daarvan bij de inschrijving niet is afgeweken. Indien meer personen tezamen een bod uitbrengen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun verplichtingen jegens de verkoper.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. De verkoper houdt zich te dien aanzien het recht van beraad voor. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

BETALING
De koopsom dient bij de levering te worden voldaan. Uiterlijk 1 week na gunning dient koper een waarborgsom van 10% van de koopprijs op de derdenrekening van de notaris te storten dan wel een bankgarantie tot zodanig bedrag gesteld te laten hebben.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Wonen
150 m²
Perceel
109 m²

Energie

Energielabel
C

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam F 7897
Oppervlakte
109 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ASD04-F-7897
Bekijk alle kenmerken